Ljubljanska cesta 4a, 1295 Ivančna Gorica
Vrtec je odprt od ponedeljka do petka od 6.45 do 16.15 ure.

Vključeni smo v projekt "Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževvanja 2020", ki se sofinancira iz Evrospkega socialnega sklada in strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Prva zaposlitev: Pomočnik vzgojitelja začetnika

Ustvarjalno delo z otroci: svetlobna miza s prozornimi kamenčki

Projekt odpira možnost uvajanja pomočnika vzgojitelja začetnika v praktično delo z otroci v našem vrtcu. Kandidatka za pomočnika vzgojitelja se bo v skladu z letnim vzgojno izobraževalnim načrtom montessori vrtca Hiše otrok Ivančna Gorica usposabljala na številnih področjih in na prilagojen način dela zasebnega vrtca. Med drugim se bo z opazovanjem seznanila z metodami dela. S stalnim aktivnim vključevanjem v delovni proces vzgoje bo pridobila kompetence za samostojno delo pod vodstvom mentorja. Naloga pripravnika bo tudi, da seznani otroka s posameznim materialom in mu omogoči izkušnjo dela z njim ter ga usmerja, da delo dokonča in si izbere naslednji material. Pripravnik bo v času dela s pomočjo direktnega stika z otroci, nadzorom mentorja in refleksije po opravljenem delu razvil splošne (uspešno reševanje problemov, prilagajanje novim situacijam, uspešno komuniciranje z otroci in ostalimi strokovnimi delavci,...) in specifične (izbira materialna glede na starost otrok, priprava materialov, ki spodbujajo razvoj fine motorike,...) poklicne kompetence.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi: 8. »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, prednostne naložbe: 8.2 »Trajnostna vključitev mladih na trg dela (ESS), zlasti tistih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, tudi prek izvajanja jamstva za mlade«; specifičnega cilja: 8.2.1 »Znižanje brezposelnosti mladih«.